Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.peggy-sue.com zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ in deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ te mogen claimen of te veronderstellen. Stichting peggysue verslavingszorg GGZ treeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.peggy-sue.com op deze pagina.

Wij vragen de lezer ook het pagina klachtencommissie te lezen voor verdere uitleg wat betreft verwachtingen van een traject.

BETALINGSVOORWAARDEN

Lees de betalingsvoorwaarden van Stichting Peggysue verslavingszorg GGZ.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium/tarief overeenkomen. Meestal een vooraf afgesproken projectprijs. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn zonder btw. De Stichting is niet btw plichtig. 
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien gebruiker met de dienstverlener een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is dienstverlener niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is dienstverlener gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Dienstverlener mag het honorarium niet verhogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 8. Betaling dient te geschieden per omgaande of binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen maar nooit langer dan de wettelijke termijn van 30 dagen.
 9. Betalingen dienen te worden gedaan op een door dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van dienstverlener op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 12. Betalingen komen aanmerking voor restitutie wanneer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de eerste werkzaamheden schriftelijk/per e -mail geannuleerd wordt. Zijn de werkzaamheden aangevangen, dan wordt geen restitutie verleend. Vindt annulering plaats tussen 10 en 5 werkdagen van de werkzaamheden dan wordt er ten hoogste 50% gerestitueerd, afhankelijk van gemaakte kosten en reserveringen met betrekking tot vliegtickets, klinische opnameplaatsen, reiskosten of ingehuurde tijd van overige disciplines.
 13. In geval van vroegtijdig beindiging van het traject door client, of indien client ontslag tegen advies van de kliniek of zorginstelling verlaat, of indien de client wordt verzocht de kliniek te verlaten, of indien begeleiders en medewerkers het traject  moeten staken vanwege agressie, of vanwege anderzijds niet aanvaardbaar dreigend gedrag vindt er geen financiele restitutie plaats. 
 14. Diensten en begeleiding worden geleverd in Zuid-Afrika. Er is Zuid-Afrikaans recht, wet en regelgeving van toepassing, in geval van claims of dispuut wordt de zaak voorgelegd bij de rechtbank van Kwa-Zulu Natal, of een van de andere rechtbanken in Zuid-Afrika.  De overeenkomst is aangegaan conform Zuid-Afrikaans recht. 
 15. Betaling of aanbetaling is een bevestiging van overeenkomst en hierbij gaat de client akkoord met alle voorvaarden.