Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een interventie?

Een interventietraject kan worden ingezet als de persoon in kwestie niet geholpen wil worden. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij in vele opzichten aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Voorbeelden van dieptepunten zijn: het kwijtraken van je baan of je huis, een verbroken relatie of mentaal en fysiek instorten. Een zogenaamd dieptepunt wordt “hitting rock bottom” genoemd. Maar het is niet nodig te wachten tot persoonlijke of zakelijke tragedies een feit zijn.
Op zo’n moment ziet iemand waarschijnlijk niet in dat het zo niet langer kan. Of misschien ziet degene het probleem wel in, maar heeft hij de hoop op enige mogelijkheid om anders te kunnen leven opgegeven. De omgeving begrijpt zijn verslaving niet. Dat weet hij zeker. De voorafgaande zorgtrajecten zijn hiervan het bewijs. Uw kind, ouder of partner heeft extra bijzondere hulp nodig om dit probleem met alles wat er in ons is, samen aan te gaan.
Het doel van de interventie is dan ook om uw naaste te confronteren met de gevolgen van de verslaving, maar ook om duidelijk te maken dat het anders kan worden. Dat ze beter kunnen worden. De confrontatie met het probleem is altijd vanuit liefde en mededogen. Een ander onderdeel van dit interventietraject is dat er al veel zaken die op de achtergrond spelen, door ons worden geregeld en gecoördineerd, waardoor een versnelde (spoed)opname mogelijk is.

Familie-interventie
Deze interventie heeft een tweeledig doel: de verslaafde persoon stimuleren een behandeling te accepteren en de familie te informeren over de ziekte van verslaving. In sommige gevallen is er mogelijk sprake van een erfelijke belasting, waardoor deze familieziekte niet alleen de persoon in kwestie aangaat, maar tevens een deel van de familie. Zelfs de omgevingsfactoren kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen deze twee factoren gecombineerd voorkomen.

Executive of zakelijke interventie
Het kan zijn dat u als manager of afdelingshoofd op zoek bent naar hulp voor een, volgens u, verslaafde medewerker. Of iemand van wie u het vermoeden hebt dat verslaving een rol speelt in het ziekteverzuim. Ook dan kunnen we stapsgewijs werken aan een interventie, waarbij in goed overleg in sommige gevallen ook de naasten worden betrokken.

Wat zijn de kosten van een interventietraject?

Alle interventietrajecten zijn uniek en worden op maat gemaakt.  Een interventie is een intensief en tijdrovend proces met een uitgebreide voorbereiding, ondersteuning voor de familie en direct betrokkenen en nazorg voor alle partijen. Een interventie valt niet onder verzekerde zorg en dient dus altijd zelf betaald te worden. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarbij we u kunnen informeren over de prijzen en mogelijkheden. Wij handelen snel en professioneel.

Alles is bespreekbaar en we zoeken altijd naar de opties die het best bij u en uw familie, kennis of collega passen. We ondernemen niets totdat u zich goed voelt bij de afspraken.

Wat is de werkwijze?

We beginnen met een telefonisch screening gesprek, deze is ondanks dat er vaak al advies gegeven wordt, kosteloos. Als het voor de aanvrager goed voelt, en wij het idee hebben dat we jullie kunnen helpen wordt u uitgenodigt voor een intakegesprek. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Nadat u contact met ons hebt opgenomen om u zelf of een familielid te begeleiden zal de eerste afspraak, bij ons op kantoor of op een afgesproken locatie plaatsvinden. Deze eerste afspraak is zowel een kennismakingsgesprek waardoor u ons leert kennen als een intakegesprek waarin wij een beeld kunnen vormen over u en uw unieke situatie. Na het gesprek en de intake te hebben geëvalueerd zullen wij u adviseren over welk begeleidingsprogramma het beste bij de verslaafde en de familie past. U bent geheel vrij of u gebruik zult maken van het door ons uitgebrachte advies.

Onderwerpen die tijdens het intake gesprek aan bod komen.

 • waar de verslaafde mee worstelt
 • hoe lang hij/zij verslaafd is
 • aan welk middel (drugs/alcohol) of welk proces (bijv. games/gokken) hij/zij verslaafd is
 • de aanleiding tot deze verslaving
 • het stadium waarin de verslaafde en de familie zich bevinden
 • of de aanpak van PEGGYSUE ADDICTION INTERVENTIONS geschikt is voor de verslaafde en de familie

Het advies dat wij uitbrengen is gestoeld op een holistische benadering ten aanzien van verslaving waarvan abstinentie een van de uitgangspunten is (geheel onthouding). Onderdeel van het advies kan een opname in een detoxkliniek en/of verslavingskliniek zijn. Dit is overigens vrij vaak het geval. Eerst weg uit de huidige omgeving.

Terwijl de familie wordt geleerd in hun kracht te staan via een naasten programma en daardoor een actievere rol vervullen in het leven van de herstellende verslaafde terwijl de druk op de individuen wordt geminimaliseerd. Wanneer de verslaafde zich reeds in een kliniek bevindt of daar net uit is gekomen dan kunnen wij vaak direct overgaan tot het opstellen van het structureel beschermingsprogramma tegen terugval. Mits de familie hier ook voor kiest. 

Ik, of een naaste, wil graag snel in behandeling. Wat zijn de wachttijden?

Wij hebben connecties met klinieken zowel in Nederland als in het buitenland. Deze nauwe samenwerking resulteert in het snel kunnen handelen. Met name bij noodzakelijke gebeurtenissen kan er snel iets geregeld worden. Dit is per casus verschillend. Neem daarom ook gerust contact met ons op!

Hoe lang duurt een traject gemiddeld?

De lengte van een traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Uitgaande van een interventie met positief scenario, zal een interventietraject kan zo’n één tot twee weken na de aanvraag beginnen. De interventie vindt dan plaats in week drie of vier. Daarna volgt zo’n twee maanden klinische opname. Indien noodzakelijk volgt er een safe-house traject dat tot zo’n jaar kan duren. Een bemiddelingstraject volgt ongeveer hetzelfde tijdsframe. Als de geïntervenieerde, niet mee wil werken, en niet geholpen wil worden, kan tussen de interventie en eventueel een klinische opname nog zo’n zes tot twaalf maanden zitten. Herstel van verslaving is overigens nooit een kortdurend traject. Als de persoon in kwestie in herstel komt, is dit het begin van een compleet nieuw leven, dat voor altijd duurt en waar voortdurend aan gewerkt moet blijven worden.

Hoe groot is de kans op succes bij een interventie?

Het ligt eraan wat verstaan wordt onder succes. Uiteindelijk is altijd wel een partij geholpen. Zelfs als de verslaafde zelf niet meewerkt is de familie verder gekomen. Denk hierbij aan verkregen inzicht, reële verwachtingen en hernieuwd contact met de verslaafde. Wij weten uit de ervaring dat zo'n zestig tot tachtig procent van de verslaafden wel meewerkt. Meestal kunnen we dit vooraf (per geval) al redelijk goed inschatten. 

Hoe zit het met nazorg?

Of nazorg wordt vergoed is afhankelijk van de kliniek waar de persoon in kwestie geplaatst wordt.  Als deze persoon een terugval heeft, en in actieve verslaving is, is nazorg in groepsverband niet mogelijk. De nazorg wordt geboden aan mensen die tenminste zes weken clean en sober zijn en een behandeling achter de rug hebben. Individuele gesprekken zijn wel mogelijk totdat er bijvoorbeeld weer een opname plaatsvindt. Bovendien kan er een zogenaamde recovery companion ingezet worden. Dit zijn wel privé betaalde kosten. Vooralsnog zijn wij voorstander van groepsgesprekken die voortvloeien uit klinische opnames. Dus ook bij een terugval zullen we de verslaafde motiveren om weer klinische hulp te aanvaarden.

 

Is Peggy-Sue zelf onze contactpersoon?

Peggy-Sue doet over het algemeen zelf de intake (en op verzoek vrijwel altijd) en beoordeelt uw specifieke situatie. Het is mogelijk dat er meerdere trajecten tegelijk lopen. Ons team bestaat uit casemanagers, familiecounselors en interventionisten die specifieke trajecten oppakken. Bovendien is Peggy-Sue ook vaak in het buitenland i.v.m. kliniekbezoeken, symposia of soms om zelf even tot rust te komen. Peggy-Sue overziet wel alle trajecten en blijft hierbij altijd in meer of mindere mate bij betrokken. 

Kunnen we dag en nacht terecht?

Over het algemeen zijn wij altijd bereikbaar tussen 09.30 – 22.00 uur. Soms zijn buiten deze tijd collega’s bereikbaar via e-mail of WhatsApp. Als er echt een crisis is, dient de huisarts (huisartsenpost) gebeld te worden, voor een verzoek tot crisisopname. De rest kan wachten tot de volgende dag. In deze fase nemen wij ons standpunt al in om niet mee te gaan in drama (van de verslaafde), en leren wij u hier juist afstand van te nemen. 

Mag ik zelf bepalen wie wel of geen informatie krijgt?

Dit bepaalt u zelf, maar wij adviseren hier wel in. Wij zijn voorstander van openheid van zaken. Het op de hoogte stellen van (naaste) familie en bijvoorbeeld werkgever zijn vaak wel nodig als voorwaarde voor een succesvol  traject. Ook vanuit praktisch oogpunt. Wij stimuleren juist het doorbreken van het stigma van verslaving. Het is immers een ziekte en we willen dat naasten van de verslaafde dit ook zo gaan zien. Wanneer wij helpen uit te leggen wat er aan de hand is, zorgt dat vaak juist voor veel begrip en steun. 

Wordt mijn huisarts of medisch specialist op de hoogte gesteld?

Ja. Zeker als de klinische opname via verzekerde (betaalde) zorg loopt. In het geval dat geheimhouding is gewenst (bij bekendheid of andere zwaarwegende belangen), werken wij met private (betaalbare) internationale klinieken. 

Kan een interventie ook mislukken?

In zekere zin kan een interventie in onze ogen nooit mislukken. De interventie is voor vijftig procent bedoeld voor de familie van de verslaafde (of de aanvrager – deze moet wel echt een belangrijke plaats in het leven van de verslaafde hebben). En doordat zij een heel proces doorlopen is er altijd sprake van verandering. Soms duurt het alleen wat langer voordat de verslaafde volgt. Zelfs als het ergste gebeurt. De verslaafde haalt het niet. Dan nog, is het gelukt, want de familieleden weten dat ze alles hebben gedaan wat in hun macht ligt. Ze hebben geleerd dat het niet meer in hun handen is of was en hebben hun eigen programma van herstel. 

Hoe weten we of er echt sprake is van een verslaving?

Uiteindelijk spreken we van zelfdiagnose. De verslaafde moet zelf erkennen dat hij of zij verslaafd is. Wanneer de verslaafde negatieve consequenties ervaart van gebruik, zich niet aan afspraken met zichzelf en naasten kan houden over de frequentie en hoeveelheid van gebruik (ook bij alcoholgebruik) en met zichzelf hoeveelheden afspreekt en zich daar niet aan kan houden, is er meestal sprake van verslaving, of een ander medisch psychisch ziektebeeld. Of een combinatie van beide. 

Wat wordt er van mij / ons verwacht?

Sta open en eerlijk in de gesprekken (open-minded zijn), weest bereid zelf ook een aantal zaken anders op te gaan aanpakken. Ieder traject is verschillend en op maat gemaakt. Wij leggen u alles uit. Probeer niet te veel op zaken vooruit te lopen. Ieder traject is organisch. 

Maak een afspraak
 • Professionele ervaringsdeskundigenProfessionele ervaringsdeskundigen
 • Zowel interventies als behandelingenZowel interventies als behandelingen
 • Discreet en onafhankelijkDiscreet en onafhankelijk
 • Groot netwerk in binnen- en buitenlandGroot netwerk in binnen- en buitenland
 • Op korte termijn een intakegesprekOp korte termijn een intakegesprek